Quat HTT-FAN
Qu?t Nh?a HTT-FAN ???c áp d?ng công ngh? ch? t?o hoàn toàn m?i,V?i v?t li?u b?ng nh?a PP c?a ??c  cho ?? b?n và ?? kháng l?i các lo?i hóa ch?t cao,tính hàn t?t,Qu?t Nh?a HTT-FAN chúng tôi t? hào là hãng ?i tiên phong trong vi?c nghiên c?u áp d?ng công ngh? m?i và ch? t?o cho ra các s?n ph?m ch?t l??ng t?t nh?t ch? ?? b?o hành 18 tháng,tính b?n c? h?c cao.Tr?i Qua 10 n?m cho ra th? tr??ng Qu?t Nh?a HTT-FAN chúng tôi ?ã kh?ng ??nh ???c ch?t l??ng s?n ph?m b?n và ?n ??nh,hi?u su?t cao,?ng d?ng vào vi?c hút khí th?i có các lo?i hóa ch?t ?n mòn cao ??c bi?t là các lo?i acid Qu?t Nh?a HTT-Fan

Mã S?n Ph?m
HTT-Fan
Công Su?t: 0.75kw ??n 45kw
L?u L??ng : 500m3/h ??n 50,000m3/h
Áp su?t        :300pa ??n 3000pa
?i?n áp        :380/220 V
V?t Li?u       : Nh?a PPH
Motor           :ATT
S? d?ng        : G?i ?? Ngâm Trong D?u
Hãng S?n Su?t: Công Ty TNHH H?ng Th?nh Thiên